Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  126 / 208 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 126 / 208 Next Page
Page Background

126

Pekka Perttu

kešellä, vain ei kiinitetä variksih kerraššah mimmoistakana huomi­

juo, aivan kuin niitä ei oliskana. Ihan tahallah ei huomata niitä.

Ei korppi ole erakko šen kummemmin, kuin muutkana linnut.

Šiitä voit olla ihan varma, kun kaččou korppiparvien tuluo kuato­

paikoilta yöpuullah. Šilloin voit laškie šavoinmiärin šamah šuuntah

lentäjie otukšie.

Vain kun mušta maineh on liimautun tuoh šelkosien herrah,

niin šiih on šitä helppo lisyällä. Šiih on liitetty vaikka mimmosie

einušmerkkijä ta uškomukšie. Šitä pietäh pahanhenken palvelija­

na, kuoloman einuštajana ta vaikka minä. ”Korppi kruakkuu onnet­

tomuutta, varis — pahua šiätä”. Niin kuin kaikki varislinnut, korp­

piki kantau pešähäš kaikenmoisie kiiltäjie pikkuesinehie, šamoin

kopeikkojaki

.

Muinais-Venäjällä oli uškomuš, jotta još kennih löytäy

rahan korpin pešäštä, še rikaštuu heti. Tämä uškomuš olis voinun

tulla korpilla vuarallisekši. Vain onnekši šiinä oli vielä jatkuo: pešän

ryöštäjie šamašša uškomukšešša varotettih, jotta korppi šuattau

koštua ryöštäjällä ankarašti. Šiksi pešien ryöštäjie oli vähän.

Nämä uškomukšet ollah tuaš ristiriijašša kanšanstarinojen kor­

pista muotoštaman kuvan kera. Šielä korppi näyttäy iččieh ušein

viisahuon mallina: vain še tietäy tien ”elävän vejen” luo ta käyt šitä

pelaštuas’s’a pahah tilanteheh joutunehta starinan šankarie.

Lapalivo

S

tarinoissa ta arvautukšissa harakkua šanotah vain mečän juo­

rujen levittäjäkši, vakituisekši rähisijäkši ta tyhjän nakrajakši.

Nämä luonnon piirtehet ollah esituattona — starinojen kerto­

jat — pantu merkillä aivan oikein. Šemmonihan še on, läpiliipattu