Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  123 / 208 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 123 / 208 Next Page
Page Background

123

Šelkosien herra

metrin korkevuolla ilmah ta tupšahettih tuaš šamah paikkah. Še

kävi niin yhtä aikua, jotta oli mahotoin erottua kumpani heistä olis

ollun enšimmäini. Šiitä ne lopulla muutti ”taktiikkua”. Šiinä oli ku­

marteluo niska jäykkänä, monenmoista tepašteluo, šiipien levitte­

lyö ta viimein ne tartuttih toisihis mahtavista n’okistah, mit tovella

ollah tosi šuuret linnun kokoh verraten. Ta tämmöistä temppuiluo

jatku loputtomih. Kylmin šitä kačellešša ta myöššyin pirttih.

Korpin kunnivokši on šanottava, jotta valittuoh kerran elämän­

kaverih, še ei konšana enämpi vajeha puolisuoh, vain jiäy šillä

uškollisekši koko elämäh ajakši, šamoin kuin joučen.

Pešäpaikan valitešša ta pešän rakentamisešša korppi-tuatto

täyttäy kaikki emäntäh juonit, kumpasie šillä on riittäväšti. Toisinah

isäntä joutuu rakentamah toisenki pešän, kuni emälintu hyväkšyy

niistä jommankumman. Pešä on tavallisešti jyrkällä kallivoreunalla

tahi šuurešša puušša ta on še aikamoini rišulinna. Vain hyväkšyttyö

pešäh korppipari pitäy šitä kotinah vuosikaupalla.

Pešäpiirissäh korppi on erikoisen vihani ta vuarallini kaikilla

pešyä läššä tulijilla. Še voit käyvä min hyväh petolinnun kimppuh.

Riittäy kun šanomma, jotta iče kotkaki kiertelöy kohtaukšie korpin

kera. Viisahana ta voimakkahana kotih puoluštajana še toimiu hy­

vin tarkašti šuunnitellen — še tiijetäh kaikki ta šiksi yritetäh pisyö

šiitä erikseh.

Eräš ranškalaini ornitologi (Menatori) kertou aika kummallisen

tapahukšen korpin käyttäytymiseštä šilloin kun ihmini läheštyy šen

pešyä. Korpit ei hyökätä piällä, vain lennetäh pois, istuuvvutah pa­

rinkymmenen metrin piäh pešäštä ta praukutah vihasešti. ”Tapasin

yhen korpin, kumpani joka kerta, kun tulin šen pešän luo, istuu­

tu šamah petäjäh ta halteissah alko repie raivokkahašti männyn

nieklasie ta työnnellä niitä alaš. Vain välillä še ärähteli vihasena ta

hyökkäsi tuaš nieklojen kimppuh”.

Voimah ta kykyh korppi näyttäy erikoisešti ruuvvan ečošša.

Kaikenmoiset propuastinat še löytäy heti. Ei šuotta šanota: on

kuin korpit rauhnoilla. Täššä še ruatau erikoisen hyövyllistä työ­

tä, šentäh kun ruavot ollah aina kaikkien tautien levittäjie. Vain

kyllä šen eineheh kuuluu äijän muutaki. Hiirilöistä jäniksih ta

mečošta pikkulintuloih — mikänä ei ole täyveššä turvašša korpin