Background Image
Table of Contents Table of Contents
Olga Karlova. Vienankarjalan / Карельский для начинающих Next Page
Basic version Information
Show Menu
Olga Karlova. Vienankarjalan / Карельский для начинающих Next Page

 
Luku 1. Karjalan kielen iäntehet. Kirjaimikko. Numeralit. Ken šie olet? / Звуки карельского языка. Алфавит. Числительные. Как тебя зовут?
6

Luku 2. Verbin personapiättehet. Personapronominit. Vokališointu. Mi tämä on? Ken hiän on? Mimmoni? Tervehykšet ta kuulumiset / Личные окончания глаголов. Личные местоимения. Гармония гласных. Что это? Кто это? Какой он? Приветствия и обращения.
11

Luku 3. Verbin negatiivimuoto. –ko/-kö- kyšymyš. Oletko šie karjalaini? Vuorokauvenaika. Netälinpäivät / Отрицательная форма глагола. Вопросительные предложения с частицей -ko / -kö. Время суток. Дни недели.
18

Luku 4. Pereh ta koti. Adjektiivit. Konsonanttien vaihteluja. Missä? Kenen? Kellä? Kuin monta? / Семья и дом. Прилагательные. Чередование ступеней согласных. Где? Чей? У кого? Сколько?
26

Luku 5. Ihmisen ulkonäkö ta luonto. Monikon nominatiivi. Konsonanttien vaihteluja. Vuattiet. Vuatekaupašša. / Внешность и характер человека. Номинатив множественного числа. Чередование ступеней согласных. Одежда. Магазин и покупки.
37

Luku 6. Paikanšijat. Päiväjärješšyš. Kellonaika. Verbin preesens. Järješšyšluvut. / Местные падежи. Распорядок дня. Часы. Настоящее время глаголов. Порядковые числительные.
48

Luku 7. Partitiivi. Šyömiset. Aštiet. Ruokakaupašša ta kahvilašša. / Партитив. Еда. Посуда. В продуктовом магазине и кафе.
61

Luku 8. Genetiivi. Post- ta prepositiot. Vuuvvenajat. Šiä. Elukat. Kašvit. / Генитив. Предлоги и послелоги. Времена года. Погода. Животные. Растения.
76

Luku 9. Akkusatiivi. Objektin šijat. Imperatiivi. Adverbit. Ihmini. Tervehyš. Tauvit ta läsinnät. / Аккузатив. Объектные падежи. Повелительное наклонение. Наречия. Человек и его здоровье. Заболевания.
90

Luku 10. III infinitiivi. Maikilla on joutava päivä. Kaupunkilla aseilla. Essiivi. Translatiivi. / 3 инфинитив. У Майкки свободный день. В городе по делам. Эссив. Транслатив.
105

Luku 11. Imperfekti. Karjalaini pirtti. / Имперфект: простое прошедшее время. Карельский дом.
114

Luku 12. Adjektiivien vertailu. Kumpani-pronomini. / Сравнительная степень прилагательных. Местоимение kumpani.
133

Käytetyt tehtäväohjiet / Инструкции к заданиям
142

Termistö / Термины
143

Šanašto / Словник
145