Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  132 / 176 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 132 / 176 Next Page
Page Background

132

3. Pieni neičyt pirtissä, košetat ta kumartau.

4. Kuuši teilä, kuuši meilä, kuuši kaikella kylällä.

5. Kellä enšimmäkši kättä annat, kun pirttih tulet.

6. Yöt ta päivät šyöy.

7. Ukko učukka, kaikki čuput kaččou, yhteh mänöy yökši.

8. Läpi näkyy, lämpimän pitäy.

9. Pieni koira, eikä hauku, eikä pure, pirttih ei piäššä.

10. Pieni mieš on pilleroini, kaikki helmat kaččou.

Vaštaukšet: kiukua, ovi, käsiaštie, ikkuna, skiäkällä, melliččä,

vašta, lasi ikkunašša, lukku, kynnyš.

TEHTÄVÄ 14. Täyvennä teksti viivan alla olijilla šanoilla.

Terveh, ...............!

Kirjuttau šiula ............... tyttö. ............... kučutah Anni. Mie

opaššun ............... ta ............... kielen ošaštolla. Opaššun vie-

nankarjalan ..............., šentäh kun iče olen ............... kotosin.

............... nimi on Luušalmi. Olen luken ...............-leheštä šiun

kirjutukšen, ............... šain tietyä, jotta šie ečit Koštamukšen

............... kotosin olijie karjalaisie ............... . Miun ...............

tyttöšukunimi oli Rugojev. Koštamukšen ............... kuulu en-

nein vanhah Ruhol’a-nimini kylä ta ämmöni ............... oliki

šielä. Šiun šukunimeš on ..............., šentäh lienöy šie oletki

miän Rugojevien ............... . Hyvä olis ............... ta paissa

...............! Tule tervehenä ...............!

Tervehyisin, Anni Vatani.

Luušalmeh, šuomen, kumpasešta, murrehta, näkeytyö, Koti-

kyläni, Mikko, heimolaisie, šukuo, karjalaini, karjalan, Vienan

Karjalašta, kyläštä, kyläh, ukkol’a, Milma, Ruhanen, näistä

aseista, ämmöni, Vienan Karjala, kielen.

60