Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  131 / 176 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 131 / 176 Next Page
Page Background

131

kahisella oli oma paikka stolan takuana. Vašemmalla puolella

istu tuatto poikineh. Oikiella issuttih muamon yšäššä pikkuvel-

li, šiitä rivissä nuoremmašta vanhempah kaikki čikokšet.

Meijän pieneššä pirtissä riitti tilua kaikilla. Oli tilua i tulijilla

vierahilla. Muamo otti vaštah jokahisen.

(Ilmi Karhun kertomukšen mukah)

TEHTÄVÄ A. Oikein vain viärin?

OIKEIN VIÄRIN

1. Tuaton talo oli Latvajärven kyläššä.

2. Nuorin velli makasi kätkyöššä.

3. Lattiella oltih ämmön kutomat matot.

4. Muamo oli sriäppin illalla.

5. Talon naispuoli istu stolašša oikiella.

TEHTÄVÄ B. Valiče oikie variantti.

1. Pärieni kätyt rippu ...

a) hirreššä

b) orrešša

č) ikkunašša

2. Tervaset halot palettih kirkkahašti ...

a) kiukuašša

b) hellašša

č) piisissä

3. Tuattol’a oli ...

a) vuarašša

b) järven rannalla č) alankošša

4. Maitohuttu oli ... šiämenä.

a) šulččinan ta kakkaran b) šulččinan ta šankin č) kakkaran

ta leivän

5. Stola oli luajittu ...

a) tuohešta

b) lasista

č) puušta

TEHTÄVÄ 13. Arvua arvautukšet. Vaštaukšet löyvytäh

viivan alta.

1. Akka čupušša istuu, kiät tiihallah, šuu kahallah.

2. Nirajau, näräjäy, šeinällä šeisou.